آقای محمداسماعیل قدس در سال 1329 در سمنان متولد شد.