ديدار صميمانه هيئت مديره برسام و بازديد رئيس هيئت مديره پخش پگاه و مجموعه بزرگ كدبانو( دلپذيز) جناب آقاي قدس و همچنين حضور عضو هيئت مديره جناب اكحوان، مديرعامل پخش پگاه سركار خانم نصيري به همراه تيم تحقيق و توسعه پخش پگاه آقاي ماخاني


دیدار با محوریت:
مسایل امسال و ترسیم راه پیــــش رو در جهت گسـترش همکاری در سال آینده.