پگاه:

پرورش گسترده اندیشه هوشمند

خاطرات، سخنرانی‌ها و دل نوشته‌های شوالیه‌ی پخش ایران

ما در ایران از نوشتن اختلاف دیدگاه‌ها و سلیقه‌ها بین اعضای هیأت مدیره میگریزیم، و در کتاب‌های شرکتهای
خارجی از نزاع سنگین هیأت مدیره می‌خوانیم که به اخراج استیو جابز می‌انجامد. بعدها جابز به شرکت بازمی‌گردد
و در رأس قرار می‌گیرد. اینجا نیز در یکی از روزها اختالف بشدت سنگین او با معاونش را می‌خوانیم که به اوج
می‌رسد، معاونش از جا پا شده، صندلی‌اش را به قصد ترک شرکت رها می‌کند. اما جابز در همهمه ی عصبانیت‌ها،
به اشتباهش پی میبرد و همانجا قبل از آنکه معاونش دستگیره‌ی در را بچرخاند، از معاونش می‌خواهد که از
تصمیماتش برگردد و اینجا نیز همگی اعضای هیأت مدیره غافلگیر می‌شوند. از جک ولش، مدیر افسانه‌ای قرن
بیستم، درس‌های فراوانی داریم که به یکباره چندهزار نفر را اخراج می‌کند و به “جک نوترونی” معروف می‌شود
که همانند بمب، تخریب می‌کند؛ از مسائل و اختالفاتش با همسرش مطلع می‌شویم، در برخی از کتابها از
تندخویی‌هایی  آگاه می‌شویم که در کمال بیصداقتی، به حذف برخی از افراد کاردان می‌انجامد و ما
به عنوان خواننده‌ی ایرانی، مبهوت می‌شویم که چگونه بسیاری از رفتارها و تصمیم‌ها، بدون پرده پوشی و
پنهان سازی نوشته شده است.  ما در کتاب‌های شرکتهای ایرانی از اساس عمدتاً با کامیابی‌ها و ظفرمندی‌ها روبه‌روییم
آن هم در یک بسته‌بندی کادویی، با زرق وبرق و جلوه نمایی ها.

کتاب “پگاه، پرورش گسترده اندیشه هوشمند”، اثر آقای محمداسماعیل قدس، معروف به شوالیه‌ی پخش ایران،
یک فرصت مغتنم است که ما را با فرازهایی از اندیشه‌ها، تجربیات، و فعالیت‌های اجرایی او و مدیرانش آشنا
می‌سازد. او و مدیرانش در بحرانی‌ترین شرایط سخت، یعنی سالهای جنگ که عرضه کمتر از تقاضا بود، توانستند
با دانایی، تجربه و البته شور عاشقانه برای آنکه کالاهای اساسی با سهولت بیشتری در اختیار مردم قرار گیرد،
اعتبار خود و همکارانشان را بر کف دست نهادند تا در نبود امکانات، رضایت خاطر مردم را فراهم کنند.

پس از آن با داشتن کوله باری از این تجربه‌ی پربار و گرانقیمت، شرکتی در صنایع غذایی را خریداری کردند و با کوشش فراوان، برندی با محصوالت ملی آفریدند که باز هم در پی رضایت و خشنودی مصرف کننده بود. “خشنودی مصرف کننده”هم اکنون نیز با همه‌ی امکانات، زنجیره‌ی مغفول بسیاری از شرکت‌هاست و دلیلی نمی‌بینند که آن را سرلوحه‌ی فعالیت‌های خویش قرار دهند!

برای مطالعه نسخه کامل کتاب می‌توانید به آدرس زیر مراجعه و نسخه کامل کتاب پگاه را خریداری نمایید.